Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Σεμιναριο Δημιουργικής Ανάγνωσης στο Κολλέγιο

Διαβα-ζωντας δημιουργικά!

Από Δεύτερα 10 Οκτωβρίου 2011 ως Δεύτερα 23 Ιανουαρίου 2012 14 εβδομαδιαίες συναντήσεις/ 28 διδακτικές ώρες για αν συζητήσουμε μαζί 4 βιβλία. 

Στο Κολλέγιο Αθηνών- Κολλεγίου Ψυχικού καθε Δευτερα 5.30-7μμ 

Όποιος ενδιαφέρεται γαι εγγραφή: Κολλέγιο Αθηνών Κολλεγίο Ψυχικού (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων):210 6748160, 210 6748153 και 210 6798191

Eκπαιδευτικά βιβλία για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, λυκείου και Εκπαιδευτικούς.

Στο www.booknights.org μεταξύ των 12000 ψηφιακών βιβλίων μπορείτε να βρείτε και εκπαιδευτικά βιβλία για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, λυκείου και Εκπαιδευτικούς.

Στος κατηγορίες των εκπαιδευτικών βιβλίων περιλαμβάνονται Αρχαία Ελληνικά, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βιολογία, Βοηθήματα για τα Σχολικά Βιβλία Αγγλικών, Γεωγραφία, Γλώσσα, Γραμματική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Θρησκευτικά, Μαθηματικά, Γεωμετρία, Πληροφορική, Φυσική & Χημεία, κ.α.

Σας ενημερώνουμε ότι στο www.booknights.org ο αριθμός και οι κατηγορίες των Ελληνικών και Αγγλικών βιβλίων συνεχώς αυξάνεται!

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Μι­κρά Δι­η­γή­μα­τα Αμε­ρι­κανών Συγ­γρα­φέ­ων


Η Ελ­λη­νο­αμε­ρι­κα­νι­κή Έ­νω­ση πα­ρου­σιά­ζει, σε συ­νερ­γασί­α με το λο­γο­τε­χνι­κό πε­ριο­δι­κό Πλα­νό­διον και το ι­στο­λό­γιό του για το μι­κρό δι­ή­γη­μα Ι­στο­ρί­ες Μπονζά­ι, το 50ό τεύ­χος του πε­ριο­δι­κού με τί­τλο «Α­με­ρι­κα­νι­κό μπον­ζά­ι [Flash Fiction]: 43 Μι­κρά Δι­η­γή­μα­τα Α­με­ρι­κα­νών Συγ­γρα­φέ­ων. Μια αν­θολο­γί­α».

Η πα­ρου­σί­α­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέ­μπτη, 22 Σε­πτεμ­βρί­ου 2011 στις 20:00, στο Θέ­α­τρο της Ελ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Έ­νω­σης (Μασ­σα­λί­ας 22, Κο­λω­νά­κι).

Το 50ό τεύχος του πε­ριοδι­κού Πλα­νό­διον εστιά­ζει στο αμε­ρι­κα­νικό μι­κρό διήγη­μα, γνω­στό ως flash fiction, το οποίο από τις αρχές της δε­καετί­ας του ’90 γνώρι­σε με­γά­λη επιτυχί­α στον αγγλό­φω­νο κό­σμο και παγκόσμια ανα­γνώ­ρι­ση και ά­σκη­σε ευ­ρύ­τα­τη επιρ­ροή. Στο τεύ­χος πα­ρουσιάζο­νται 43 μι­κρά διη­γή­μα­τα σταχυολο­γη­μέ­να από τις πέ­ντε κα­λύ­τε­ρες αμε­ρικανικές ανθο­λο­γί­ες του είδους που κυ­κλο­φο­ρούν. Με­ταξύ των αμε­ρι­κανών συγγραφέ­ων που με­τα­φρά­ζο­νται, πε­ριλαμ­βά­νονται ση­μα­ντι­κά ονόματα της α­μερικανικής λογο­τε­χνί­ας, όπως οι Ρέι Μπρά­ντμπε­ρι, Τομ Χαζούκα, Λάνγκστον Χιούζ, Τζό­ις Κάρολ Όουτ­ς, Σαμ Σέ­παρ­ντ, Τζον Απντά­ικ, Τέ­νε­σι Ουί­λιαμ­ς, Το­μπάιας Γούλ­φ.

Το ι­στολό­γιο Ιστο­ρί­ες Μπον­ζά­ι είναι μια δια­δι­κτυακή επιθεώρη­ση για το μικρό δι­ή­γη­μα και ταυ­τό­χρο­να μια δια­δι­κτυακή ανθο­λο­γί­α εν προόδ για το συ­γκε­κρι­μέ­νο είδος. Ειδι­κεύεται στο ελλη­νικό διήγη­μα και ταυτό­χρο­να πα­ρου­σιά­ζει έγκυ­ρες με­τα­φρά­σεις δι­η­γη­μά­των στα ελλη­νικά.

Θα μι­λή­σουν οι:
Γιάν­νης Πα­τίλης, ποι­η­τής, εκδό­της του λο­γο­τε­χνι­κού πε­ριο­δι­κού Πλα­νό­διον και της ιστο­σε­λί­δας "Ιστο­ρί­ες Μπον­ζά­ι"
Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, συγ­γρα­φέ­ας, κα­θη­γη­τής, με­τα­φρα­στής
Ηρώ Νι­κο­πού­λου, συγ­γρα­φέ­ας, εικα­στι­κός

Κα­τά τη διάρ­κεια της εκ­δή­λω­σης θα δια­βα­στούν δι­η­γή­μα­τα α­πό το α­φιέ­ρω­μα.

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011

Εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του Λάκωνα Νικηφόρου Βρεττάκου

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης και ο Σύλλογος Κροκεατών Αθήνας σας προσκαλούν στην εκδήλωση-φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του Λάκωνα ποιητή και ακαδημαϊκού Νικηφόρου Βρεττάκου, που θα γίνει στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 19.30.

Θα μιλήσουν:

Ο συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης,

ο καθηγητής-κλασικός φιλόλογος και ιστορικός Αντώνιος Αντωνάκος, αντιπρόεδρος των απανταχού Λακώνων «Ο Λυκούργος»,

η δ/ντρια της Δημ. Κεντρ. Βιβλιοθήκης Σπάρτης, Ελένη Τζανετάκου, και

η φιλόλογος Αθηνά Κωστάκη-Βεζύρογλου.


Ποιήματα του Ν. Βρεττάκου θα απαγγείλει ο ηθοποιός Κρατερός Κατσούλης.

Η Μεικτή Χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών, συνοδεία μικρής ορχήστρτας, υπό την δ/νση του Αιμ. Γιαννακόπουλου θα αποδώσει έργα του ποιητή, μελοποιημένα από την Τερψ. Παπαστεφάνου.

Την εκδήλωση προλογίζει και συντονίζει ο δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου,Βασίλειος Σταύρου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

111 περιπτώσεις για μελέτη Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (111 case studies in Management)  του Νίκου Β. Βιταντζάκη

Το βιβλίο του Νίκου Β. Βιταντζάκη που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Έλλην, του Εκδοτικού Ομίλου Ίων, στόχο έχει να αναλύσει και να διερευνήσει πρακτικά και διαθεματικά, σύγχρονες έννοιες που αφορούν στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, πέρα από την κλασσική θεματολογία του παραδοσιακού Μά-νατζμεντ που διδάσκεται σήμερα, δηλαδή, του Σχεδιασμού, του Προγραμμα-τισμού, της Οργάνωσης, της Διεύθυνσης, του Ελέγχου κ.τ.λ.

Έννοιες και θέματα που αποτελούν πλέον σημαντικό μέρος του καθημερινού λεξιλογίου των στελεχών των σύγχρονων επιχειρήσεων -και όχι μόνο- όπως, η Επιχειρησιακή Ηθική, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Προσωπική Ποιότητα και η Βελτίωσή της, η Ανάρμοστη συμπεριφορά, η Ενοικίαση εργαζομένων, η Τηλεργασία, το σύνδρομο επαγγελματικής εξάντλησης, παρενόχλησης και εξουθένωσης (Burnout - Mobbing), η Προστασία του περιβάλλοντος, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Πράσινη Επιχειρηματικότητα, η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Διαφάνεια διαχείρισης, η καταπο-λέμηση της Διαπλοκής και Διαφθοράς, που σπάνια περιλαμβάνονται στην ύλη αντίστοιχων συγγραμμάτων, συνιστούν βασικό αντικείμενο παρουσίασης από τον συγγραφέα του βιβλίου.

Ειδικότερα, το βιβλίο περιέχει 111 περιπτώσεις (case studies), διαφορετικού βαθμού πολυπλοκότητας, που παρουσιάζουν συγκεκριμένα γεγονότα, κατα-στάσεις και προβληματισμούς από τον ελληνικό και διεθνή χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, για μελέτη από μεμονωμένα άτομα ή και ομάδες εργασίας. Είναι ένα χρήσιμο, πρακτικό βοήθημα για όσους επιθυμούν να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη, να καλλιεργήσουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της ορθολογικής λήψης αποφάσεων και να επιλύουν προβλήματα και καταστάσεις με σύγχρονο πνεύμα διοικητικής ανάλυσης και διοικητικής κριτικής.

1/2

Τα στελέχη των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, οποιασδήποτε ιεραρχικής βαθμίδας, οι καθηγητές, οι φοιτητές, αλλά και οι απλοί αναγνώστες οι μη εξοικειωμένοι με τη Διοικητική Επιστήμη, θα βρουν στο βιβλίο αυτό ένα σύνολο από ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, γεγονότα και καταστάσεις, ευχάριστες στο διάβασμα, για οποιαδήποτε ώρα, για να εμπλουτίσουν τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς τους.

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά, παρουσιάζεται επίσημα σε βιβλίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, ειδική ενότητα με τίτλο Διαφάνεια Διαχείρισης και καταπολέμηση της Διαπλοκής και της Διαφθοράς.

O συγγραφέας, με περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς αλλά και διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τοποθετεί τον αναγνώστη -με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο- μέσα στα γεγονότα, του δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο, τον κάνει να προβληματιστεί με εναλλακτικές για να δώσει λύσεις παίρνοντας αποφάσεις και επισημαίνει: «...Η ζωή μας είναι μια σύνθεση από πολλά περιστατικά. Μικρές και μεγάλες περιπτώσεις που σε δεδομένες στιγμές αναζητούν λύσεις, τις οποίες δίνουμε άλλοτε με τη λογική και άλλοτε με το συναίσθημα, ανάλογα με το χώρο, το χρόνο, τις συνήθειες, τις αρχές και τις αξίες που έχει ο καθένας μας. Αυτό σημαίνει ότι πολύ συχνά, μέσα στην επαγγελματική μας καθημερινότητα, οι ενέργειές μας και οι αποφάσεις μας, είναι αυθόρμητες και σπάνια ελεγχόμενες από τους κανόνες που επιβάλλουν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και το Μάνατζμεντ γενικότερα. Σε περιόδους όμως αυτοκριτικής των πράξεών μας, διαπιστώ-νουμε ότι οι αυθόρμητες αυτές αποφάσεις μας και ενέργειές μας, υποστηρίχθηκαν ουσια-στικά από τις αρχές και τις αξίες που έχουν καλλιεργηθεί σταδιακά μέσα μας, από τα βιώματα της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής μας, που διαμόρφωσαν διαχρονικά τη νοοτροπία μας και τη συμπεριφορά μας....».

Οι 111 περιπτώσεις του βιβλίου, καλύπτουν διαθεματικά τις ενότητες:

• Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Ανάλυση επιχειρησιακού περιβάλλοντος, Επιλογή τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων • Ανάπτυξη επιχειρήσεων • Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Στρατηγική • Οργάνωση, Αναδιοργάνωση, Εκσυγχρονισμός • Λει-τουργία Επιχειρήσεων, Λειτουργικές διαδικασίες • Στοχοθεσία, Επικοινωνία • Λήψη αποφάσεων • Έλεγχος, Συστήματα Ελέγχου • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων • Ποιότη-τα και Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων • Αποτελεσματικότητα Επιχειρήσεων και Οργανισμών • Διοίκηση Μονάδων Υγείας • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων • Εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση • Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτο-διοίκηση • Αθλητισμός και Μάνατζμεντ • Ειδικά θέματα • Θέματα Μάρκετινγκ • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη • Εταιρική Διακυβέρνηση • Επιχειρησιακή Ηθική • Διαφάνεια διαχείρισης, Διαπλοκή-Διαφθορά και καταπολέμησή τους • Κλιματικές αλλαγές, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

Το βιβλίο διατίθεται στο www.iwn.gr  και στο βιβλιοπωλείο του Εκδοτικού Ομίλου Ίων, Σόλωνος 85, Αθήνα.

Εκδόσεις Έλλην, ISBN : 978-960-697-017-7

Σελίδες 702 Τιμή 60,57 ευρώ

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

Ο κήπος της σιωπής

Ένας κήπος... Χίλια μυστικά... Η Άννα, μια νέα και καλοσυνάτη κοπέλα, ζει στη σκιά της αυταρχικής μητέρας της και του ψυχικά ασθενή αδελφού της. Ο Λουκάς, γιος μιας ανεξάρτητης, μποέμ καλλιτέχνιδας, την ερωτεύεται παράφορα.

Θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που τους χωρίζουν και να ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή;

Η μοίρα δένει τις ζωές των ηρώων της ιστορίας μας και τους οδηγεί σε ένα παράξενο μονοπάτι χαράς, πόνου και προδοσίας...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Μαρία Τουλ γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε το σχολείο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και κατόπιν σπούδασε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, απ' όπου και αποφοίτησε κατέχοντας δύο πτυχία. Από πολύ μικρή ηλικία έτρεφε ζωηρό ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία. Τα συνεχή ταξίδια της στο εξωτερικό την πλούτισαν με εμπειρίες, τις οποίες μετουσίωσε σε λογοτεχνική γραφή. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Σκιές» (1988) και «Νυχτολούλουδα» (1998), ενώ από τις εκδόσεις Μ. Σιδέρη κυκλοφορούν ήδη το μυθιστόρημα «Φως Ελπίδας» (2006), η συλλογή διηγημάτων «Χιονισμένα Μονοπάτια» (2007), τα μυθιστορήματα «Μοιραία απόφαση» (2008), «Η τελευταία άνοιξη» (2009), «Το απόλυτο σκοτάδι» (2010) και «Χάρτινες ψυχές» (2011).Ο κήπος της σιωπής

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μαρία Τουλ
ΕΙΔΟΣ: ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΗ: Μιχάλη Σιδέρη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 13,7x20,7cm * 184 σελ.
ΤΙΜΗ: 12,00 €
ISBN: 978-960-468-033-7

Πέρα από το νησί

«Έλα, μαμά, πάμε. Μην ανησυχείς. Εγώ θα είμαι πάντα κοντά σου να σε βοηθώ, να σε προσέχω».

Όταν η Αλεξάνδρεια τις διώχνει, έρχονται στο πέτρινο χωριό τους στο νησί κι έπειτα στην Αθήνα και το Λονδίνο. Σταθμοί, που θα ξετυλίξουν το νήμα της ιστορίας τους. Το παραμύθι γίνεται εφιάλτης. Από τον πλούτο στη φτώχεια, από την ευτυχία στη δυστυχία, από τη χαρά στη λύπη.

Μια συγκλονιστική αγάπη γίνεται το κλειδί για τη μετέπειτα ζωή τους. Θα ανοίξει άραγε την πόρτα της ευτυχίας ή η ζωή θα συνωμοτήσει και θα τις οδηγήσει σε απρόσμενες καταστάσεις; Προδοσία, ενοχές, μυστικά, θα ανατρέψουν τα σχέδιά τους και θα σημαδέψουν τη ζωή τους. Άραγε θα υπάρξει ελπίδα στο αδιέξοδο;

Η «κυρία μαμά» που γίνεται μαμά, το ασχημόπαπο που γίνεται κύκνος, η οικογένεια που διασκορπίζεται, μια αγάπη χωρίς μέλλον, τα χαμένα όνειρα και η προδοσία, πλέκουν τον ιστό της ζωής της Στέλλας και της Φωτεινής. Η ζωή, όμως, παίζει παράξενα παιγνίδια. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το μέλλον...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ρούλα Σαμαϊλίδου γεννήθηκε στην Μύρινα της Λήμνου. Αποφοίτησε από την Αρσάκειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών και στη συνέχεια εργάστηκε σε τράπεζα. Είναι παντρεμένη και έχει δύο κόρες. Στο έργο της, πραγματεύεται θέματα που έχουν να κάνουν με παλιές εποχές, μεταφέροντας την πλοκή στο γενέθλιο νησί της. Έχουν εκδοθεί τα βιβλία της «Χρόνια οργής» και «Τα κεντημένα γοβάκια» από τις εκδόσεις Ιδιομορφή και «Τα παραμύθια της γιαγιάς» από τις εκδόσεις Λογότυπος. Η Ρούλα Σαμουϊλίδου ασχολείται γενικά με τη λογοτεχνία και μικρότερα έργα της έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά.Πέρα από το νησί
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρούλα Σαμαϊλίδου
ΕΙΔΟΣ: ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΗ: Μιχάλη Σιδέρη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 13,7x20,7cm * 464 σελ.
ΤΙΜΗ: 17,00 €
ISBN: 978-960-468-034-4
Enhanced by Zemanta

Αν ήμουν τραγούδι

Δυο παιδικές φίλες ξανασυναντιούνται μετά από περίπου είκοσι χρόνια. Ξένοιαστες αναμνήσεις τις ενώνουν. Κι όμως κάτι… Κάποιος τις χωρίζει… Ερωτευμένες με τον ίδιο άνδρα και μέσα από συνεχείς ανατροπές, θα έρθουν αντιμέτωπες βλέποντας τη ζωή τους να εξελίσσεται και να επαναλαμβάνεται σαν το ρεφρέν ενός τραγουδιού…

Τι θα υπερισχύσει; H φιλία; O έρωτας; H αγάπη; Η μητρότητα; Συγκεχυμένα συναισθήματα που θα διασπαστούν και θα ενωθούν ξανά, γράφοντας τους στίχους για την πιο παράξενη μελωδία που θα μπορούσε να συνθέσει η τύχη…

«Όταν οι γέφυρες γκρεμίζονται, τα μονοπάτια γεμίζουν από ασήκωτους λίθους, οι θάλασσες ξεραίνονται και η ατμόσφαιρα γίνεται ομιχλώδης σαν αφρισμένο αέρινο κύμα, τότε το μόνο που μένει είναι η αναζήτηση της πραγματικότητας.

Ψεύτικη η αλήθεια που βίωνε η Ζωή. Αληθινό το ψέμα που ζούσε η Σάνυ. Και στη μέση ένας άνδρας με συνεχόμενα λάθη…»


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Σίσσυ Θεοφανοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε με υποτροφία Marketing & Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και έπειτα απόκτησε Μεταπτυχιακό, επίσης στο Marketing, από πανεπιστήμιο της Αγγλίας.

Αυτή την περίοδο εκπονεί το Διδακτορικό της σε Αγγλικό Πανεπιστήμιο, πάνω στον τομέα του Στρατηγικού Marketing, ενώ παράλληλα σπουδάζει Φυσική. Το «Αν Ήμουν Τραγούδι» είναι το πρώτο της μυθιστόρημα.


Αν ήμουν τραγούδι
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σίσσυ Θεοφανοπούλου
ΕΙΔΟΣ: ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΗ: Μιχάλη Σιδέρη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 13,7x20,7cm * 344 σελ.
ΤΙΜΗ: 16,00 €
ISBN: 978-960-468-032-0

 

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011

"Διεθνείς Συναντήσεις Συγγραφέων" στο Βελιγράδι και σε άλλες σερβικές πόλεις


Περισσότεροι από τριάντα δημιουργοί από 20 χώρες συμμετέχουν στις «Διεθνείς συναντήσεις συγγραφέων» που διοργανώνονται στο Βελιγράδι και σε άλλες... σερβικές πόλεις από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου από την Ένωση Λογοτεχνών Σερβίας.

Στόχος των εκδηλώσεων είναι η συμβολή στην άρση των φραγμών που επιβλήθηκαν στα σύνορα μεταξύ κρατών και ανθρώπων και ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους από την περιοχή, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Σερβίας, Ράντομιρ Άντριτς.

«Την εποχή των μεγάλων τεχνικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, τα εμπόδια στους δεσμούς υπάρχουν ακόμη και μπορώ να πω ότι τέτοιου είδους συναντήσεις είναι ευκαιρία για ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση», ανέφερε ο κ. Άντριτς.

Στις «Διεθνείς Συναντήσεις Συγγραφέων» που διοργανώνονται για 48η συνεχή χρονιά μετέχουν συγγραφείς από χώρες της νοτιανατολικής Ευρώπης και από την Ιαπωνία, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Ιταλία την Τουρκία και την Ιταλία.

«Οι επιβαλλόμενοι φραγμοί μεταξύ κρατών και ανθρώπων εξυπηρετούν περισσότερο εθνικιστικά συμφέροντα και την πολιτική της απομόνωσης», τόνισε και πρόσθεσε ότι «πολλά δυσάρεστα γεγονότα, ίσως να μην συνέβαιναν, αν νωρίτερα επενδύαμε στον πολιτισμό και επικεντρώναμε την προσοχή σε αυτόν».

Σε τέτοιου είδους συναντήσεις ψάχνουμε δρόμους συμφιλίωσης, αν και εμείς οι συγγραφείς δεν συγκρουστήκαμε ποτέ, σημείωσε και πρόσθεσε ότι το κράτος πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά σε ανάλογες εκδηλώσεις, ώστε να αλλάξει η εικόνα της Σερβίας και οι Σέρβοι συγγραφείς και ο πολιτισμός να έχουν εντονότερη παρουσία στον κόσμο.

«Δεν πρέπει να περιθωριοποιούνται ο πολιτισμός και η λογοτεχνία. Χωρίς τη λογοτεχνία δεν υπάρχει ελευθερία και χωρίς την ελευθερία δεν υπάρχει αλλαγή», ανέφερε.

Οι συμμετέχοντες στις Διεθνείς Συναντήσεις θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν πόλεις της Σερβίας και θα συναντηθούν για την τελετή απονομής των βραβείων στην κωμόπολη Μρτσάγιεβτσι.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...