Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Μι­κρά Δι­η­γή­μα­τα Αμε­ρι­κανών Συγ­γρα­φέ­ων


Η Ελ­λη­νο­αμε­ρι­κα­νι­κή Έ­νω­ση πα­ρου­σιά­ζει, σε συ­νερ­γασί­α με το λο­γο­τε­χνι­κό πε­ριο­δι­κό Πλα­νό­διον και το ι­στο­λό­γιό του για το μι­κρό δι­ή­γη­μα Ι­στο­ρί­ες Μπονζά­ι, το 50ό τεύ­χος του πε­ριο­δι­κού με τί­τλο «Α­με­ρι­κα­νι­κό μπον­ζά­ι [Flash Fiction]: 43 Μι­κρά Δι­η­γή­μα­τα Α­με­ρι­κα­νών Συγ­γρα­φέ­ων. Μια αν­θολο­γί­α».

Η πα­ρου­σί­α­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέ­μπτη, 22 Σε­πτεμ­βρί­ου 2011 στις 20:00, στο Θέ­α­τρο της Ελ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Έ­νω­σης (Μασ­σα­λί­ας 22, Κο­λω­νά­κι).

Το 50ό τεύχος του πε­ριοδι­κού Πλα­νό­διον εστιά­ζει στο αμε­ρι­κα­νικό μι­κρό διήγη­μα, γνω­στό ως flash fiction, το οποίο από τις αρχές της δε­καετί­ας του ’90 γνώρι­σε με­γά­λη επιτυχί­α στον αγγλό­φω­νο κό­σμο και παγκόσμια ανα­γνώ­ρι­ση και ά­σκη­σε ευ­ρύ­τα­τη επιρ­ροή. Στο τεύ­χος πα­ρουσιάζο­νται 43 μι­κρά διη­γή­μα­τα σταχυολο­γη­μέ­να από τις πέ­ντε κα­λύ­τε­ρες αμε­ρικανικές ανθο­λο­γί­ες του είδους που κυ­κλο­φο­ρούν. Με­ταξύ των αμε­ρι­κανών συγγραφέ­ων που με­τα­φρά­ζο­νται, πε­ριλαμ­βά­νονται ση­μα­ντι­κά ονόματα της α­μερικανικής λογο­τε­χνί­ας, όπως οι Ρέι Μπρά­ντμπε­ρι, Τομ Χαζούκα, Λάνγκστον Χιούζ, Τζό­ις Κάρολ Όουτ­ς, Σαμ Σέ­παρ­ντ, Τζον Απντά­ικ, Τέ­νε­σι Ουί­λιαμ­ς, Το­μπάιας Γούλ­φ.

Το ι­στολό­γιο Ιστο­ρί­ες Μπον­ζά­ι είναι μια δια­δι­κτυακή επιθεώρη­ση για το μικρό δι­ή­γη­μα και ταυ­τό­χρο­να μια δια­δι­κτυακή ανθο­λο­γί­α εν προόδ για το συ­γκε­κρι­μέ­νο είδος. Ειδι­κεύεται στο ελλη­νικό διήγη­μα και ταυτό­χρο­να πα­ρου­σιά­ζει έγκυ­ρες με­τα­φρά­σεις δι­η­γη­μά­των στα ελλη­νικά.

Θα μι­λή­σουν οι:
Γιάν­νης Πα­τίλης, ποι­η­τής, εκδό­της του λο­γο­τε­χνι­κού πε­ριο­δι­κού Πλα­νό­διον και της ιστο­σε­λί­δας "Ιστο­ρί­ες Μπον­ζά­ι"
Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, συγ­γρα­φέ­ας, κα­θη­γη­τής, με­τα­φρα­στής
Ηρώ Νι­κο­πού­λου, συγ­γρα­φέ­ας, εικα­στι­κός

Κα­τά τη διάρ­κεια της εκ­δή­λω­σης θα δια­βα­στούν δι­η­γή­μα­τα α­πό το α­φιέ­ρω­μα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...