Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013

Σε καθοδική πορεία η έκδοση βιβλίων

Καθοδικά κινείται και το 2013, με επιβραδυνόμενο όμως ρυθμό, η βιομηχανία έκδοσης βιβλίων, η οποία το 2012, ως σύνολο, κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία μείωση των εσόδων της και αυξημένες ζημιές, αν και οι μισές επιχειρήσεις της ήταν, οριακά έστω, κερδοφόρες.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο όγκος των εκτυπώσεων βιβλίων και κάθε είδους άλλων εντύπων, πλην των εφημερίδων, το πρώτο εξάμηνο του 2013 παρουσίασε μείωση της τάξεως του 6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012. Η αντίστοιχη πτώση το πρώτο εξάμηνο του 2012 ξεπερνούσε το 10%.
Ο τομέας της έκδοσης βιβλίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 36% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (6,4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 4,8% των συνολικών εσόδων του (6,5% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 13% και υποχώρησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα (51,7% το 2012, από 53,4% το 2011).
Τελικώς παρουσίασε αυξημένες ζημιές προ φόρων και καθαρές ζημιές μετά την καταβολή φόρων, λόγω της πτώσης των πωλήσεων και της επιδείνωσης των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους. Σε σύγκριση με τις ζημιές προ φόρων, οι καθαρές ζημιές μειώθηκαν λιγότερο, λόγω μειωμένης φορολογικής επιβάρυνσης.
Τα συνολικά έσοδα 50 ΑΕ και ΕΠΕ έκδοσης βιβλίων, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε περίπου 134,5 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 19,8 εκατ. ευρώ (-13%). Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 41 από τις 50 επιχειρήσεις (82% του συνόλου).
Οι 50 αυτές εταιρείες έκδοσης κάθε είδους βιβλίων στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 265 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:
- Μεικτά κέρδη 69,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16% (-12,9 εκατ. ευρώ).
- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 6,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 36% (-3,4 εκατ. ευρώ).
- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 59% (-2,3 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,5% το 2011.
- Ζημιές προ φόρων 5,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 1,8 φορά και κατά 3,8 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 2,1 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -4,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,4% το 2011.
- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 46% σε ποσοστό και κατά 2,4 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές 5,3 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -5,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -3,4% το 2011.
Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά στην πλειονότητά τους, οι (μισές) 26 από τις 50 επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες (μισές) 24 εταιρείες, οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.
Τα ίδια κεφάλαια των 50 επιχειρήσεων (123,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν το 2012 κατά 1% (-1,1 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (266,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 5% (-15,5 εκατ. ευρώ). Λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 46,4%, από 44,3% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (142,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 9,1% (-14,3 εκατ. ευρώ), με παράλληλη μικρή αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, που ενισχύει την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Πτώση κατά 4% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους.
Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, αρκετές από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα με τη λειτουργία παραδοσιακών ή και ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων και με τις εκτυπώσεις, ενώ ορισμένες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους σε άλλες, παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες. Στην πλειονότητά τους οι εν λόγω επιχειρήσεις υλοποιούν οι ίδιες τις προεκτυπωτικές εργασίες της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία ολοκληρώνεται σε εκτυπωτικές βιομηχανίες τρίτων εταιρειών.
Αναλυτικότερα, οι εν λόγω 50 επιχειρήσεις, καθώς και μία ακόμη με διαθέσιμα στοιχεία μόνο για το 2012, οι οποίες έχουν βασικό αντικείμενο την έκδοση βιβλίων, κατέγραψαν:
Η ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ έσοδα 0,54 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,87 εκατ. ευρώ) κατά 37,9%, EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,60 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -5,2%.
Η ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 0,45 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,47 εκατ. ευρώ) κατά 3,6%, EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,80 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 15,7%.
Η ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 0,36 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,47 εκατ. ευρώ) κατά 22,7%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,98 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,79 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -2,1%.
Η ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Θ. - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΥΜΑΡΙ ΑΕ έσοδα 0,13 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,26 εκατ. ευρώ) κατά 50,0%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,23 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,13 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -8,2%.
Η Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 1,98 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,61 εκατ. ευρώ) κατά 24,0%, EBITDA 0,51 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,01 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,06 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,2%.
Η ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 0,20 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,26 εκατ. ευρώ) κατά 21,9%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,33 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,2%.
Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΑΕ έσοδα 1,29 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,10 εκατ. ευρώ) κατά 17,9%, EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,14 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 15,7%.
Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ έσοδα 0,492 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,56 εκατ. ευρώ) κατά 13,4%, EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη σχεδόν 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,73 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,18 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,9%.
Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΤΑΝΟΣ ΑΕ έσοδα 0,13 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,93 εκατ. ευρώ) κατά 34,4%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,49 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,09 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,5%.
Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ έσοδα 3,41 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,92 εκατ. ευρώ) κατά 13,0%, EBITDA 0,96 εκατ. ευρώ (0,75 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,97 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη σχεδόν 0,77 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,42 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,69 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 21,6%.
Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 1,94 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,88 εκατ. ευρώ) κατά 3,6%, EBITDA 0,47 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,29 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,22 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,26 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,76 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 20,6%.
Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΑΕ έσοδα 0,51 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,64 εκατ. ευρώ) κατά 21,0%, EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,02 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,51 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,0%.
Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ έσοδα 0,31 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,45 εκατ. ευρώ) κατά 30,5%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,52 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -1,1%.
Η ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 0,19 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,35 εκατ. ευρώ) κατά 44,8%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,41 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,35 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,4%.
Η EΠΙΝΟΙΑ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΩΝ έσοδα 0,40 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,30 εκατ. ευρώ) κατά 33,3%, EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,23 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,19 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,0%.
Η ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 0,06 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,08 εκατ. ευρώ) κατά 25,3%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,10 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,02 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -19,6%.
Η ΕΣΤΙΑ - Δ. Ι. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ έσοδα 1,21 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,51 εκατ. ευρώ) κατά 19,9%, EBITDA -0,16 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,28 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,28 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,36 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,35 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -4,9%.
Η ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΕ έσοδα 0,11 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,12 εκατ. ευρώ) κατά 9,9%, EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,64 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,57 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,6%.
Η ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ Χ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 0,61 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,81 εκατ. ευρώ) κατά 24,9%, EBITDA -0,13 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,18 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,18 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,80 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,40 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -15,8%.
Η ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ έσοδα 3,06 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,18 εκατ. ευρώ) κατά 41,0%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,77 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,77 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 14,16 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,71 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,5%.
Η ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Π. ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 0,50 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,71 εκατ. ευρώ) κατά 30,1%, EBITDA -0,19 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (-0,25 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,10 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,54 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,49 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -12,5%.
Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΦΟΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΕ έσοδα 0,79 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,90 εκατ. ευρώ) κατά 12,5%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (0,03 εκατ. ευρώ το 2011) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,51 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,6%.
Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Π. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ έσοδα 0,68 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,09 εκατ. ευρώ) κατά 37,1%, EBITDA -0,49 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,52 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,52 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,65 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,35 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -29,5%.
Η ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α. ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕΒΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ έσοδα 4,50 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,69 εκατ. ευρώ) κατά 13,1%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,42 εκατ. ευρώ (-0,52 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,42 εκατ. ευρώ (-0,75 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,99 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,3%.
Η ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 5,18 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (6,41 εκατ. ευρώ) κατά 19,1%, EBITDA 0,37 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,23 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,26 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,45 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,30 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,3%.
Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 0,94 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,18 εκατ. ευρώ) κατά 20,5%, EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,69 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,22 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,5%.
Η ΜΙΝΩΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 3,38 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,46 εκατ. ευρώ) κατά 24,1%, EBITDA 0,30 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,08 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,27 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,46 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,6%.
Η ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΕ έσοδα 5,84 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (8,91 εκατ. ευρώ) κατά 34,5%, EBITDA -1,31 εκατ. ευρώ (-0,86 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,69 εκατ. ευρώ (-2,41 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,92 εκατ. ευρώ (-2,69 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 34,22 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 14,82 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,8%.
Η ΝΤΟΝΖΕΛ Μ. Β. - Α. ΨΑΡΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 1,13 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,67 εκατ. ευρώ) κατά 32,1%, EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,59 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,13 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,2%.
Η ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 2,33 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,95 εκατ. ευρώ) κατά 21,2%, EBITDA 0,94 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,08 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,13 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,94 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 15,3%.
Η ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΕ έσοδα 0,37 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,56 εκατ. ευρώ) κατά 33,0%, EBITDA -0,35 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,49 εκατ. ευρώ (-0,44 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,49 εκατ. ευρώ (-0,45 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,47 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,73 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -6,5%.
Η ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 2,86 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,56 εκατ. ευρώ) κατά 19,6%, EBITDA 0,46 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,20 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,20 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,25 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,01 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,3%.
Η ΠΑΤΑΚΗΣ Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 12,74 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (12,24 εκατ. ευρώ) κατά 4,0%, EBITDA 1,52 εκατ. ευρώ (1,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,73 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,49 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 26,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 16,66 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,8%.
Η ΠΕΔΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 2,35 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,63 εκατ. ευρώ) κατά 10,7%, EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,20 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,16 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,94 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,3%.
Η ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 7,29 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (9,98 εκατ. ευρώ) κατά 27,0%, EBITDA 1,71 εκατ. ευρώ (3,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,14 εκατ. ευρώ (2,40 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,79 εκατ. ευρώ (1,69 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 15,29 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 11,31 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,2%.
Η ΣΑΪΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 2,13 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,11 εκατ. ευρώ) κατά 0,9%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,90 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,97 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,8%.
Η ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 2,74 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,80 εκατ. ευρώ) κατά 10,5%, EBITDA 0,21 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,87 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,9%.
Η ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Π. Ν. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 1,05 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,17 εκατ. ευρώ) κατά 10,5%, EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,32 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,93 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,9%.
Η ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 4,06 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,46 εκατ. ευρώ) κατά 25,7%, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,20 εκατ. ευρώ (-0,54 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,20 εκατ. ευρώ (-0,64 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,81 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,03 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,9%.
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 6,44 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (6,12 εκατ. ευρώ) κατά 5,3% λόγω της προσθήκης νέων δραστηριοτήτων πέραν των βιβλίων, EBITDA -2,51 εκατ. ευρώ (-2,00 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,50 εκατ. ευρώ (-2,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,50 εκατ. ευρώ (-2,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,92 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -55,1%.
Η ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 0,47 εκατ. ευρώ (μη διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία για το 2011), EBITDA -0,10 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη -0,10 εκατ. ευρώ, απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,80 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του ενεργητικού της σε EBITDA είναι -12,3%.
Η TΡΟΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 3,21 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,42 εκατ. ευρώ) κατά 6,1%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,33 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,33 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,91 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,93 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -0,2%.
Η ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΑΕ έσοδα 1,92 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,02 εκατ. ευρώ) κατά 5,0%, EBITDA -0,61 εκατ. ευρώ (-0,76 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,99 εκατ. ευρώ (-1,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,00 εκατ. ευρώ (-1,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 8,30 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,26 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -7,4%.
Η ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 2,67 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,42 εκατ. ευρώ) κατά 21,8%, EBITDA -0,21 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,42 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,42 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,24 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,38 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -17,4%.
Η ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 12,50 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (13,66 εκατ. ευρώ) κατά 8,5%, EBITDA 1,13 εκατ. ευρώ (1,85 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,61 εκατ. ευρώ (1,30 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,41 εκατ. ευρώ (0,95 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 15,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 9,90 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,3%.
Η EXPRESS PUBLISHING ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 20,79 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (20,27 εκατ. ευρώ) κατά 2,6%, EBITDA 1,30 εκατ. ευρώ (1,24 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,44 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,25 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 34,28 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 16,12 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,8%.
Η HILLSIDE PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 2,48 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,21 εκατ. ευρώ) κατά 22,9%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,86 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,86 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,40 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,97 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -0,4%.
Η KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ έσοδα 0,63 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,65 εκατ. ευρώ) κατά 3,5%, EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,37 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,37 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,51 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,1%.
Η NEW EDITIONS ΑΕ έσοδα 2,23 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,99 εκατ. ευρώ) κατά 12,3%, EBITDA 0,27 εκατ. ευρώ (-0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (-1,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ (-1,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,61 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,5%.
Η NEW LITERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 0,84 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,54 εκατ. ευρώ) κατά 55,0%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,37 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,37 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 17,2%.
Η UNIVERSITY STUDIO PRESS ΑΕ έσοδα 2,04 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,55 εκατ. ευρώ) κατά 19,1%, EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,95 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,5%.
Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 50 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), συρρικνώθηκε σε 2,4%, από 3,5% το 2011.

enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...